Hệ thống phần mềm Quản lý điều hành khai thác cảng Hàng tổng hợp (General Cargo Terminal Operating System) thực hiện quản lý toàn bộ nghiệp vụ xếp dỡ, giao nhận, kiểm đếm đối với cảng chuyên khai thác hàng tổng hợp (hàng rời/xá, hàng bao/kiện, hàng lỏng, Ro-Ro, thiết bị, động vật sống…)

Các nhóm chức năng:
•Điều hành khai thác
•Quản lý cầu bến
•Quản lý tàu – sà lan
•Giám sát điều khiển
•Quản lý trạm cân
•Quản lý tính cước
•…..